Issue 2

Issue 2 (10th June 2021), Volume 3, Materials International


(1) Theoretical Description for Perillartine Electrochemical Determination, Assisted by Poly(Hydroquinones)/RuO4 Composite

Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Vitalii V. Lystvan, Inna M. Dytynchenko, Adriano O. da Silva, Yana G. Ivanushko, Anzhelika F. Molodianu, Olga V. Luganska, Petro I. Yagodynets, Zholt O. Kormosh

https://doi.org/10.33263/Materials32.003


(2) Theoretical Description for Pyrrole Assisted Cathodic Electropolymerization, Assisted by In situ Formed Selenite-Ion

Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Vitalii V. Lystvan, Inna M. Dytynchenko, Adriano O. da Silva, Yana G. Ivanushko, Anzhelika F. Molodianu, Valentyna G. Ostapchuk, Svitlana P. Melnychuk, Olga V. Luganska, Petro I. Yagodynets, Zholt O. Kormosh, Galyna M. Pochenchuk

https://doi.org/10.33263/Materials32.004